Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

26 lutego 2019 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej.

 

Swoją obecnością naradę uświetnili:  Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Józef Korzusnik, członek Zarządu Województwa Śląskiego Szymon Klimaczak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz parlamentarzyści i szefowie służb zespolonych.

Zaproszonym gościom i uczestnikom narady zaprezentowano pojazdy pożarnicze, zakupione w 2018 roku dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego. W swoim wystąpieniu Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski podziękował za wsparcie przy współfinansowaniu zakupionego sprzętu i podkreślił, że będzie on służył do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa.

W ramach środków pozyskanych z trzech projektów unijnych pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym” , „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”oraz „Bezpieczne pogranicze”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020, zakupiono dla jednostek PSP województwa śląskiego 35 samochodów specjalistycznych za łączną kwotę prawie 44.000.000 zł.

W ramach projektu unijnego „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w 2018 r. otrzymała samochód specjalistyczny SHD23. 

Ponadto zakupiono 6 pojazdów za kwotę ponad 6.000.000zł., dofinasowanych między innymi ze środków: WFOŚiGW w Katowicach, Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz samorządowych.

W 2018 roku zakupiono także 45 pojazdów pożarniczych dla jednostek OSP, o wartości prawie 28.000.000 zł. Samochody zakupiono między innymi ze środków: NFOŚiGW,  WFOŚiGW w Katowicach, programu modernizacyjnego, Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowych.                                                   

Podczas prezentacji sprzętu miało również miejsce uroczyste wręczenie aktu włączenia jednostki OSP Nakło w gminie Lelów (w powiecie częstochowskim) do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W dalszej części narady Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w województwie, podsumował również działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2019 rok.

W 2018 roku śląscy strażacy interweniowali 68.817 razy, co stanowi 13,7% ogółu zdarzeń w kraju. Wskaźnik ten, od kilku lat utrzymuje się na tym podobnym poziomie.
Ponadto odnotowano nieznaczny wzrost pożarów i spadek miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród 17.018 pożarów, 4.092 to pożary w budynkach mieszkalnych.
W 2018 roku strażacy odnotowali ponad 6.000 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków wichur i 9 dużych pożarów na terenach składowisk odpadów.
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie działania KM PSP w Częstochowie - 7.388, KM PSP w Katowicach - 4.734 oraz KP PSP w Cieszynie - 3.266.

W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili 3.764 kontroli w 4.868 obiektach. W trakcie nich stwierdzono 6.852 różnego rodzaju nieprawidłowości. Podobnie jak w latach ubiegłych szczególnym nadzorem objęte były budynki użyteczności publicznej (1.768 skontrolowanych obiektów), zamieszkania zbiorowego (576), a także wielorodzinne budynki mieszkalne (334).

W ramach prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w grupie obiektów zamieszkania zbiorowego, w pierwszym półroczu 2018 roku działania skierowane i podporządkowane były organizacji konferencji Klimatycznej COP24. W pierwszym etapie przeprowadzono kontrole podstawowe w 184 obiektach zamieszkania zbiorowego, a następnie 87 kontroli sprawdzających w obiektach, które pierwotnie otrzymały ocenę końcową „pozytywną z uwagami” lub „negatywną” oraz we wszystkich, w których upływał termin realizacji wydanych decyzji administracyjnych.

Zabezpieczenie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz 14. sesji Konferencji Stron, będącej spotkaniem Stron Protokołu z Kioto było najpoważniejszym zadaniem Państwowej Straży  Pożarnej w 2018 roku. Zadania i realizację tego przedsięwzięcia omówił szczegółowo Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk.

Za zaangażowanie w realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Konferencji Klimatycznej COP24, w dalszej części narady wręczono nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które otrzymali: Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Bogdan Jędrocha, Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego KW PSP w Katowicach st. bryg. Mariusz Karolczyk oraz zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego bryg. Artur Dela. Decyzje o przyznaniu nagród wręczył Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrali: Pani Barbara Dziuk oraz Pan Waldemar Andzel – Posłowie na Sejm RP, którzy podziękowali wszystkim strażakom za codzienną służbę oraz zaangażowanie w zabezpieczanie szczytu klimatycznego COP24.

Na zakończenie narady głos zabrał pełniący obowiązki Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach bryg. Janusz Gancarczyk, który omówił przedsięwzięcia realizowane w CMP w 2018 roku i przedstawił plany na 2019 rok.

opracowanie: KW PSP w Katowicach

zdjęcia: KW PSP w Katowicach, kpt. Piotr Zwarycz KP PSP w Tarnowskich Górach

Galeria zdjęć: