Kontakt

„Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, jest dostępny jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści rejestru proszę o kontakt ze specjalistą ochrony danych pod numerem telefonu 32 244 70 60 wewn. 71″

„Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 125) informuję, że w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Strażackiej 10, 41-710 Ruda Śląska, są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, adekwatne do celów w związku, z którymi zostały przez Państwa przekazane do KM PSP. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

ul. Strażacka 10
41-710 Ruda Śląska 
tel. 32 244 70 60
fax. 32 244 70 77
e-mail: sekretariat@kmpspruda.pl, pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej na platformie ePUAP: 
/KMPSPRudaSlaska/SkrytkaESP
 
Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.30 - 16.30
(powyższe należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu: 32 244-70-60, wew. 71).
 
 

Oficer Prasowy:

st. kpt. Mariusz Kita
tel. 32 244 70 60, wew. 66
tel. kom. 728 607 542
e-mail: mariusz.kita@kmpspruda.pl
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej 41-710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10, Tel 32-244-70-60 fax. 32 244-70-77, e-mail: pspruda@katowice.kwpsp.gov.pl
2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Renata Białas, tel. 322615180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016//679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz poczty elektronicznej.

 

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (41-710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10, tel. 32 244 70 60, email: sekretariat@kmpspruda.pl)
  2. W Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, tel. 322615180, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP , zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040),
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki PSP.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.